EN
Menü
close

Ne aramıştınız?

Tüm web sitesi içeriğine akıllı arama bölümü ile ulaşabilirsiniz.

Arama
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Genel Kurul Kararları

27. Olağan Genel Kurul Kararları

Sendikamızın 27. Olağan Genel Kurulu’nda alınan kararlar Genel Kurul Karar Defteri’nden çıkarılarak aşağıda aynen sunulmuştur.

1. Divan Başkanı gündemde bir değişiklik veya ilave konusunda delegelerin bir önerisinin olmadığını gördükten sonra, gündemin kabulüne;

2. ÇEİS Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporları daha önceden delegelere gönderildiğinden raporların kabulüne;

3. 2010 – 2011 – 2012 yıllarına ait bilanço, gelir ve gider hesaplarının önceden delegelere gönderilmesinden dolayı Divan Başkanının Talebi doğrultusunda tekrar okunmaması kabul edildi. Umumi masraflar tetkik edilerek tasviplerine;

Ayrıca Bütçe Talimatı’nın 6. maddesi dahilinde ÇEİS Yönetim Kurulu’nun 574/2 ve 586/1 nolu kararları doğrultusunda 2011 ve 2012 yıllarında yapılan Sendikamız taşınmazlarının satışlarının tasvibine;

4. “6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu” hükümleri gereği; Sendikamız Anatüzüğünde yapılması gereken değişikler ile  günümüze uygun olarak dil sadeleştirmelerini içeren ve Yönetim Kurulu’nun 05.12.2012 tarih ve 592/3 nolu kararı uyarınca ilk Genel Kurula sunulmak üzere kabul edilen yeni Anatüzüğün maddeleri Genel Kurulun bilgisine sunulduktan sonra kabulüne;

5. Sendikamızın 2014-2015-2016 yıllarına ilişkin aidatlarının arttırılmadan kabulüne. Ayrıca üyelik aidatı alt sınırının 7.000,00 (YEDİBİN TL) olarak tespit edilmesine;

6. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 11/f maddesi uyarınca Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Başkan ve Üyelerine verilecek ücretlerle, tazminat, ödenek ve yolluklar ile sosyal hakların belirlenmesi ve Sendika hizmetleri için geçici olarak görevlendirileceklere verilecek ücret, gündelik ve yollukların tespiti için yapılan görüşmeler sonucunda;

Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Başkan ve Üyelerine 2013 – 2014 – 2015 yıllarında yurtiçi veya yurtdışı görevlendirmeleri için herhangi bir ücret, tazminat, ödenek ve yolluklar ile sosyal haklarının ödenmemesine;

Geçici olarak görevlendirileceklere Yönetim Kurulu’nca tespit edilmek ve Genel Sekretere ödenen aylık Brüt ücretin yarısını ve yolluğu geçmemek şartıyla ücret ve yolluk ödenmesine;

7. Sendikamızın 01.01.2013 – 31.12.2015 dönemi “Bütçe Talimatı”nın  Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul’a teklif ettiği şekliyle aynen kabul edilmesine;

8. Sarfiyatın Anatüzük, İç Yönetmelik  ve ekteki Bütçe Talimatı dahilinde yapılmasına;

9. Yönetim Kurulu’nun 02.07.2012 tarih ve 588/8 nolu Kararı uyarınca çimento sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda, sektörde çalışan ve/veya çalışmak isteyenlerin var olan niteliklerini; bağımsız ve tarafsız kurallar çerçevesinde, belirlenmiş ulusal ve uluslararası meslek standartları ve mesleki yeterlilikler kapsamında ölçmek, değerlendirmek ve belgelendirmek, eğitim programlarının oluşturulması, uygulanması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda yönlendirici rol oynamak, nitelikli ve uygulamalı eğitime dayalı mesleki formasyon kazandırmak, geliştirmek, işveren ve işçiler dahil tüm çalışanların ilgili mevzuat gereğince zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliği ile diğer eğitim sorumluluklarının yerine getirilmesini sağlamak, bu ve benzer alanlarda danışmanlık hizmeti vermek ve tüm faaliyetler arasında bilimsel ve teknolojik verilerden, ulusal ve uluslararası standart, yeterlik ve akreditasyon kurallarından yararlanarak faaliyette bulunmak ve İktisadi İşletme Esasları’nda ayrıntıları yer alan diğer faaliyetleri yürütmek ve Anatüzüğün “Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri” başlıklı 24. maddesinin 7. bendine istinaden ticari ve iktisadi faaliyette bulunmak üzere “ÇEİS – Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Merkezi İktisadi İşletmesi”, kısa adı “ÇEİS Sınav ve Belgelendirme Merkezi”, kısaltması “ÇESBEM 50.000,00 TL sermaye ile kurulmasının tasvibine ve faaliyetleri nedeniyle ÇEİS Yönetim Kurulu’na gerektiğinde Sermaye artırımı ve/veya aktarımı yapılması yetkisi verilmesine;

oybirliği ile karar verilmiştir.

Bu sayfaya ait dosya ekleri

Denetleme Kurulu Raporu Raporu Görüntüle
Yeminli Mali Müşavirlik Raporu Raporu Görüntüle