ÇEİS
Yönetim Kurulu
Denetleme Kurulu
Vizyon ve Misyonumuz
Genel Sekreterlik
Temsil
Disiplin Kurulu
Genel Kurul
Mali Raporlar

HAKKIMIZDA

HakkımızdaÇimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), 28 Kasım 1964 tarihinde; Anadolu Çimentoları T.A.Ş. Aslan ve Eskihisar, Müttehit Çimento ve Su Kireci A.Ş. Eskişehir Çimento Fabrikası T.A.Ş. Ankara Çimento Sanayi T.A.Ş. İzmir Çimento Fabrikaları T.A.Ş. Türk Çimentosu ve Kireci A.Ş. tarafından çimento sektöründe faaliyette bulunmak üzere kurulmuştur.

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası, üyelerinin çalışma ilişkilerinde; var olan mevzuat çerçevesinde ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek, aralarında karşılıklı yardımlaşmalarını sağlamak, işkolunda kurulmuş ve kurulacak olan işyerlerinin verimli ve uyumlu çalışmalarına yardımcı olmak, üyelerini temsil etmek, toplu iş sözleşmesi akdetmek, çalışma barışını kurmak ve devam ettirerek, Türkiye çapında faaliyette bulunmaktadır.

Kamu maliyesindeki açıklar, yatırımdaki daralmalar, dış ticaret açıklarının artması, insan kaynaklarındaki yetersizlik, teknolojide, ulusal ve uluslararası rekabet koşullarındaki gelişmeler sonucu oluşan ekonomik zorlukları, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası, sektörde yer alan işçi sendikası ile birlikte aşmak amacını taşımaktadır.

Sendikamızın amacı Ana Tüzüğün 2. maddesinde hükme bağlanmıştır. Sözü edilen maddede “Sendikanın amacı üyelerinin çalışma ilişkilerinde, mevzuat çerçevesinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek, aralarında karşılıklı yardımlaşmalarını sağlamak, işkolunda kurulmuş ve kurulacak olan işyerlerinin verimli ve ahenkli çalışmasına yardımcı olmak, üyelerini temsil etmek, toplu iş sözleşmesi akdetmek, çalışma barışını kurmak ve devam ettirmek; bu amaçla Türkiye çapında faaliyette bulunmaktır.

Bu amacın gerçekleştirilmesi için, Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğünün, milli egemenliğin ve Cumhuriyetin korunması ve Atatürk ilkelerinin yaşatılması, demokratik ilkelerden ayrılmadan faaliyet gösterilmesi asıldır.” hükmü yer almaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma